Nyereményjáték Bérleti Szerződés

  A MERCUR RENT A CAR Kft. Hertz Franchisee (továbbiakban Hertz, illetve Bérbeadó) bérbe adja a bérleti szerződésen megnevezett Bérlőnek az ugyanott pontosan meghatározott gépkocsit a Bérleti szerződésen és az Általános bérleti szerződési feltételekben leírt feltételek és kikötések mellett, és a Bérlő egyetért és elfogadja azokat.

1. Nyeremény gépkocsi átadás és visszaadás

A Bérbeadó köteles a gépkocsit megfelelő műszaki és esztétikai állapotban bérbe adni.
A Bérlő köteles a gépkocsit az összes dokumentummal és tartozékkal együtt ugyanolyan állapotban visszaszolgáltatni a Bérbeadónak a bérleti szerződésben meghatározott időpontban. A Bérbeadó fenntartja magának azt a jogot, hogy a gépkocsit bármikor, előzetes bejelentés nélkül, a Bérlő költségén telephelyére visszaszállítsa, amennyiben a gépkocsi üzemeltetése nem a szerződésben meghatározottak szerint történik, vagy a bérlőnek napi bérleti díj hátraléka keletkezik.

2. Nyeremény felhasználása

A nyereményautó kizárólag megfelelő kaució (névre szóló, dombornyomott hitelkártya) és megfelelő ügyfélminősítés mellett vehető igénybe:

Biztosítási önrész

 

A kár 10%-a, de minimum

 

A,A1 B,B1,C,C1,D,D1,G,G1,F,F1,H,H1,O,O1 kategóriában 150,000,- Ft

 

E,E1,I,J K,L,N, N1,P,P1,R,Q,T,U,V,W, Z, Z1 kategóriában 300.000,- Ft

 

 

 

Üvegkár esetén teljes kártérítés!

Minimális életkor kategóriánként:

 

21 év A, A1, B ,B1, C, C1, T; 25 év D,D1,E,E1,G,G1,F,F1,H,H1,I,O,O1,P,P1,R,U,V, Z ; 30 év J,K,L,N,N1,Q ,W, Z1

3. Nyeremény gépjármű használat feltételei

A Bérlő köteles a gépkocsit rendeltetésszerűen használni, illetve a bérlet időtartama alatt a bérelt gépkocsi fenntartásával és használatával (különösen a bírságok és pótdíjak) felmerült összes költséget viselni. A Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, ha a gépkocsit károsodás, vagy műszaki meghibásodás veszélye fenyegeti. A Bérlő a gépkocsiban elhelyezett kezelési útmutatóban foglalt előírásoknak megfelelően köteles használni a gépkocsit.
A szerződés tárgyát képező bérelt gépkocsit tilos használni:

  • a) üzletszerű személy- és áruszállításra, kivéve teherautó esetében,
  • b) utánfutó vagy bármilyen más jármű vontatására,
  • c) versenyzésre vagy tesztelésre,
  • d) amennyiben az ügyfél vagy a gépkocsit vezető bármely más személy alkohol, hallucinogén gyógyszer, kábítószer, altatószer, vagy más anyag befolyása alatt áll, amely károsan hat a reakcióképességre vagy az öntudatára,
  • e) ha vámelőírást, közlekedési szabályokat vagy más jogszabályt sért,
  • f) a Bérlőn túl más személynek, kivéve azt a személyt, akinek a bérleti szerződés megfelelő rovatában a Bérbeadó engedélyezte azt, és legalább 1 éves érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, valamint megfelel a minimális életkor előírásnak,
  • g) a Magyar Köztársaság területén kívül, kivéve, ha erre a Bérbeadó előre írásos engedélyt adott,
  • h) olyan földrajzi területen, mely a Bérbeadó által tiltott övezetnek számít.

4. Nyeremény gépjármű dokumentáció

A bérbe adandó gépkocsi rendelkezik kötelező felelősség biztosítással, az üzemeltetéséhez szükséges érvényes engedélyekkel, melyet bérbeadáskor a Bérbeadó köteles a Bérlő rendelkezésére bocsátani.

5. Sérülés, Kár, Lopás stb.

A gépkocsin vagy annak bármely részén okozott sérülés, kár vagy lopás esetén – beleértve tűzesetet vagy ablaktörést – függetlenül az okozótól, a Bérlő köteles az összes felmerülő kárt és a Bérbeadó költségeit megfizetni (beleértve, de nem korlátozva, a csere és pótlási költségeket, javítási költségeket, az értékvesztés kompenzációját, valamint az állásidőből eredő elmaradt bérleti díjakat), amennyiben a Bérlő vagy a gépkocsivezető megszegte az Általános Bérleti Feltételeket, biztosítási kikötéseket vagy bármely érvényes jogszabályt (ideértve a vámelőírásokat is). A bevétel elmaradás ellentételeként a Bérbeadó a bérleti díjnak megfelelően bérleti díjat felszámolhat addig a napig, amíg a gépkocsi el nem érhető a Bérbeadó számára ismét. Bármilyen baleset (beleértve azt is, ha a gépkocsi nem sérült meg), és személyi sérülés ill. a gépkocsi vagy annak részei ellopása esetén a Bérlő köteles értesíteni a Rendőrséget az esemény rögzítése miatt. Köteles továbbá a baleseti jegyzőkönyvet beszerezni és azt a Bérbeadónak átadni. Rendőri intézkedés hiányában is köteles a Bérlő a Bérbeadó kérésére baleseti jegyzőkönyvet kitölteni, és azon a többi résztvevő vagy tanú összes adatát feltüntetni.
A Bérlő nem fogadhatja el harmadik fél bármilyen követelését. A Bérlő köteles minden információval segíteni a Bérbeadót és / vagy a Biztosítót minden, a lopással, a balesettel vagy a sérüléssel kapcsolatos követelés vagy jogi ügy esetében. Amennyiben a Bérlő megszegi ezen kötelezettségét, különösen, ha a jegyzőkönyvet nem adja át a Bérbeadónak, az elfogadott és kifizetett biztosítások nem mentesítik a keletkezett kár Bérbeadó felé történő
megtérítése alól.

6. Törés- és lopáskár önrész (CDW, TP)

A Bérlő a bérleit szerződés megkötésekor a CDW, TP-re vonatkozó rendelkezések megjelölésével és szignójával vállalja a Bérbeadó nyilvánosan elérhető mindenkori árlistájában feltüntetett díjának megfizetését. Tartalmának megismerését követően a Bérlő akként nyilatkozik, hogy azt magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, ill. töréskár / lopáskár esetén az anyagi felelőssége a pultban kihelyezett kártérítési táblázatban szereplő összegig terjed. Az alapbiztosítás nem nyújt fedezetet a szélvédő, kerék- és gumisérülésekre.

7. Szélvédő-, kerék- és gumikár fedezet (WWTC)

A Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor a WWTC-re vonatkozó rendelkezések megjelölésével és aláírásával vállalja a Bérbeadónak a szerződésen feltüntetett díjának megfizetését. A WWTC elfogadása és díjának megfizetése biztosítási káresemény esetén mentesíti a Bérlőt a szélvédő-, kerék- és gumikár megfizetése alól.

8. Felelősség

A Bérbeadó a gépkocsit köteles felkészítve, tisztán bérbeadásra alkalmas állapotban a Bérlőnek átadni, aki köteles ezen állapot megőrzésére törekedni. Az extrém, illetve a dohányzás okozta szennyeződések után extra takarítási díj kerül felszámításra. A gépkocsi bérbeadáskor teletankolt állapotban kerül átadásra. A bérlet végén a hiányzó üzemanyagra újratankolási díj kerül felszámításra az aktuális lista alapján.
A 6-os, 7-es és 8-as pontokban foglalt opciók elfogadása nem mentesíti a Bérlőt a teljes felelősség alól, amennyiben a bérleti szerződés feltételeit, az érvényes jogszabályokat vagy a Biztosító előírásait gondatlanságból vagy szándékosan nem tartotta be.
A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával elfogadja, hogy, amennyiben nem rendeltetésszerű használatból, vagy a szerződés súlyos megszegéséből eredően a gépkocsiban, vagy annak tartozékaiban kár keletkezik, úgy a Bérbeadó jogosult a kártérítés összegét, továbbá az autóbérléssel kapcsolatban felmerülő utólagos költségeket, (pl.: közlekedési bírság, parkolási pótdíj, tankolási költség) a Bérlő által a Bérbeadó rendelkezésére bocsátott bank- vagy hitelkártyára terhelni, vagy bankszámláról inkasszálni. Egyúttal kötelezettséget vállal arra nézve, hogy amennyiben erre nincs mód (eltérő fizetőeszköz, időközben lejárt bankkártya, kártyatranzakció elutasítása), ezeket a követeléseket a Mercur Rent a Car Kft. Hertz Franchisee számlája ellenében maradéktalanul teljesíti.

9. Személyi adatok

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződésben feltüntetett összes személyi adatát feldolgozzák, és az érvényben lévő adatvédelmi törvénynek megfelelően kezelik.

10. Bíróság, alkalmazandó jog

A bérleti szerződés a Bérbeadó országának törvényeivel összhangban jött létre. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. szabályai és a magyar jog hatályos rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben a Bérlő nem személyesen jár el a bérleti szerződés megkötésekor, meghatalmazottja / gépkocsi vezetője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy rendelkezik ügyleti felhatalmazással a Bérlő részéről a szerződésben megrendelt szolgáltatás igénybevételére és a bérleti szerződés – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – megkötésére és aláírására. Ezen felhatalmazás hiánya esetén korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.
A Bérlő az általános bérleti szerződési feltételek aláírásával kijelenti és elismeri, hogy azt a szerződéskötést megelőzően teljeskörűen elolvasta, annak tartalmát megismerte és mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.